my Account

הידרולט של כסף קולואידי הוא תמיסה נוזלית המתקבלת בתהליך השיטוף של מים המכילים חלקיקי כסף קולואידי. במהלך השיטוף, אדים של מים מעבירים את חלקי הכסף הקולואידי, אשר לאחר מכן מתקשטים ויוצקים להידרולט.

 

התמיסה הזו שומרת על תכונות הכסף הקולואידי תוך שיהייה בצורת הידרולט, הכוללת עדינות יותר וריכוז נמוך יותר מהתכונה הקלאסית של כסף קולואידי. הידרולט של כסף קולואידי נהוג לשימוש במטרות דומות לאלה של כסף קולואידי סטנדרטי, כולל בשל מאפייניו האנטימיקרוביים, האנטיבקטריים והאנטיוויראליים.

 

retour